MCS Europe Group wordt onderdeel van Addtech

Rotterdam, 23 december 2022 

MCS Europe Group, met vestigingen in Rotterdam en Mechelen, wordt onderdeel van de Addtech groep.

Addtech is een meer dan 100 jaar oude Zweedse onderneming, die vanaf 2001 beursgenoteerd is en die zich richt op Value Added technologie-oplossingen. Addtech is een volledig gedecentraliseerde organisatie met daarin een 140-tal Value Added Distributeurs die zelfstandig acteren. Bedrijven die vallen onder de Addtech-groep combineren de flexibiliteit, zelfstandigheid en efficiëntie van het MKB-bedrijf met de middelen, het netwerk en het langetermijnperspectief van het grote bedrijf.

Martin Fassl, Business Area Manager Addtech Automation:MCS komt te vallen in de business divisie Automation en zal op deze manier kunnen profiteren van de aanwezige kennis van zo’n 40 aantal bedrijven in deze divisie. MCS zal echter zelfstandig doorgaan met hetzelfde portfolio en dezelfde leveranciers. MCS klanten zullen hier in eerste instantie niks van merken, maar op lange termijn kunnen deze klanten profiteren van de extra expertise die de Addtech-groep zal inbrengen.

John van Nijnatten, oprichter MCS Europe Group:Draadloze Internet of Things en Private Mobile netwerkoplossingen zullen de komende jaren alleen maar belangrijker worden voor onze klanten. Hier zullen wij ons op blijven focussen. We zijn blij met Addtech zodat we onze groeistrategie kunnen voortzetten; we kunnen direct de Europese samenwerking aangaan met onze ‘zusterbedrijven’ waardoor het eenvoudiger wordt om bijvoorbeeld Europees brede projecten uit te rollen. Het biedt extra kansen voor ons en onze klanten.

Over Addtech 

Addtech is een leider in waarde creërende technologische oplossingen voor een duurzame toekomst. Addtech is een volledig gedecentraliseerde organisatie met een unieke cultuur die gebaseerd is op de bereidheid om persoonlijke verantwoordelijkheid te nemen. Wij geloven dat de verstandigste beslissingen dicht bij de klant worden genomen en dat vrijheid onder verantwoordelijkheid de beste manier is om ons bedrijf te runnen. Zakelijk inzicht, ondernemersgeest en kleinschaligheid zijn andere belangrijke onderdelen van ons DNA. Wij combineren het beste van twee werelden: de financiële slagkracht, ervaring en het brede netwerk van de grote beursgenoteerde onderneming, met de persoonlijke inzet en het zakelijk inzicht van de ondernemer. 

www.addtech.com

Over MCS Europe Group 

Met vestigingen in Rotterdam en Mechelen maakt MCS complexe techniek simpel met impact voor haar partners.  MCS faciliteert een ‘connected wereld’, zodat wij een directe bijdrage leveren aan een efficiënte, veilige en duurzame wereld. Om deze visie te realiseren, levert MCS ‘Managed IoT-oplossingen en Private netwerken’. Als Value Added Distributeur kennen wij de weg in mobiele- en LPWAN technieken en hebben wij duizenden klanten geholpen om succesvolle en impactvolle IoT oplossingen te realiseren. 

Contact
Martin Fassl, Business Area Manager Addtech Automation: +46 706 69 69 34
John van Nijnatten, Oprichter MCS Europe Group: +31 6 551 60 735 

 —————————————————————————————————————————————————-

English version 

Rotterdam, December 23, 2022 

MCS Europe Group becomes part of Addtech  

MCS Europe Group, with offices in Rotterdam and Mechelen, will immediately become part of the Addtech group.   

Addtech is a more than 100-year-old Swedish company, listed on the stock exchange since 2001, focusing on Value Added technology solutions. Addtech is a fully decentralised organisation containing about 140 Value Added Distributors acting independently. Companies that fall under the Addtech group combine the flexibility, independence and efficiency of the SME with the resources, network and long-term perspective of the large company.  

Martin Fassl, Business Area Manager Addtech Automation:MCS will fall into the Automation business division and will thus be able to benefit from the knowledge present in 40 companies in this division. However, MCS will continue independently with the same portfolio and suppliers. MCS customers will not notice anything of this at first, but in the long term, these customers can benefit from the additional expertise that the Addtech group will bring in.

John van Nijnatten, founder MCS Europe Group:Wireless Internet of Things and Private Mobile network solutions will only become more important for our customers in the coming years. This is something we will continue to focus on. We are happy with Addtech so that we can continue our growth strategy; we can directly enter into European cooperation with our ‘sister companies’, making it easier to roll out European-wide projects, for example. It offers additional opportunities for us and our customers.

About Addtech  

Addtech is a leader in value-creating technology solutions for a sustainable future. Addtech is a fully decentralised organisation with a unique culture, based on a willingness to take personal responsibility. We believe that the wisest decisions are made close to the customer and that freedom under responsibility is the best way to run our business. Business acumen, entrepreneurial spirit and small scale are other key components of our DNA. We combine the best of both worlds: the financial decisiveness, experience and wide network of the large listed company, with the personal commitment and business acumen of the entrepreneur.  

About MCS Europe Group  

With offices in Rotterdam and Mechelen, MCS makes complex technology simple with impact for its partners. MCS facilitates a ‘connected world’ in order that we make a direct contribution to an efficient, safe and sustainable world. To realise this vision, MCS delivers ‘Managed IoT solutions and Private networks’. As a Value Added Distributor, we know our way around mobile and LPWAN technologies and have helped thousands of customers to realise successful and impactful IoT solutions.  

Contact

Martin Fassl, Business Area Manager Addtech Automation: +46 706 69 69 34 
John van Nijnatten, Founder MCS Europe Group: +31 6 551 60 735