Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op al de bezoekers van de mcs-nl.com website, die toebehoort aan firma Mixe Communication Solutions B.V.. De bezoeker mag deze website en de informatie die zich op deze website bevindt, slechts gebruiken voor zover de bezoeker zich houdt aan de algemene voorwaarden die hieronder worden omschreven. Mixe Communication Solutions B.V. kan deze voorwaarden te allen tijde wijzigen. Intellectuele eigendomsrechten De bezoeker erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en de gegevens eigendom zijn en blijven van Mixe Communication Solutions B.V.. Het bestellen van diensten heeft geen enkele overdracht of toewijzing van de hieronder beschreven intellectuele rechten tot gevolg. De teksten, afbeeldingen en andere items op de website worden door auteursrechten, evenals door rechten intellectuele eigendom, beschermd. Sommige namen, tekens of logo’s op deze website zijn beschermde handelsbenamingen of geregistreerde merken. Elke totale of gedeeltelijke reproductie, onder welke vorm ook, van de inhoud van Mixe Communication Solutions B.V. website, van de merknamen, de logo’s en de databanken, is strikt verboden. Wil de bezoeker deze reproduceren of mededelen aan het publiek, dan moet de bezoeker hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Mixe Communication Solutions B.V. verkrijgen.

Hyperlink naar de MCS website

De bezoeker mag op de eigen website een link aanbrengen naar de startpagina van de Mixe Communication Solutions B.V. website. De webpagina waarop de hyperlink staat, moet volledig verdwijnen en het URL-adres van de Mixe Communication Solutions B.V. website moet duidelijk zichtbaar zijn. Andere hyperlinks mag de bezoeker alleen aanbrengen na uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring door Mixe Communication Solutions B.V.

Links naar sites beheerd door derden

Voor zover de Mixe Communication Solutions B.V. website links bevat naar sites beheerd door derden, werden deze alleen ter informatie van de bezoeker aangebracht. Mixe Communication Solutions B.V. controleert noch deze websites, noch de informatie die er zich op bevindt. Mixe Communication Solutions B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites of van de diensten die er aangeboden worden. Het bestaan van een link impliceert helemaal niet een samenwerkingsverband tussen Mixe Communication Solutions B.V. en de derde.

Aansprakelijkheid van Mixe Communication Solutions B.V.

Mixe Communication Solutions B.V. neemt alle mogelijke voorzorgen opdat de informatie die op haar site geplaatst wordt, volledig en correct zou zijn. Deze informatie wordt gegeven « zoals zij is ». Indien de informatie op de website onvolledig is of vergissingen bevat, dan kan Mixe Communication Solutions B.V. daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Mixe Communication Solutions B.V. gaat alsdusdanig geen enkele verbintenis aan en biedt geen enkele garantie aan in verband met de producten of diensten die op of via de Mixe Communication Solutions B.V. website aangeboden wordt. Mixe Communication Solutions B.V. zal niet aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik van de informatie die op haar site opgenomen wordt. Mixe Communication Solutions B.V. oefent geen controle of invloed uit op de manier waarop de bezoeker de informatie aanwendt. Mixe Communication Solutions B.V. wijst dan ook alle verantwoordelijkheid af voor directe of indirecte schade, waaronder verlies aan inkomsten, van kansen, van uitbating, van winsten of voor directe of indirecte schadegevallen van welke aard ook, om het even of die veroorzaakt worden door, of in verband staan met het gebruik van deze inlichtingen. Mixe Communication Solutions B.V. zal daarenboven ook niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade, nadelen of onkosten die ondanks haar inspanningen, uit mogelijk aanwezige vergissingen of nalatigheden in de gepubliceerde documenten zouden kunnen voortvloeien.

Beschikbaarheid

De Mixe Communication Solutions B.V. website is permanent toegankelijk onder voorbehoud van eventuele defecten en noodzakelijke onderhoudsinterventies. Niettemin behoudt Mixe Communication Solutions B.V. zich het recht voor om deze toegang op elk moment op te schorten, om welke reden ook.
Mixe Communication Solutions B.V. zal niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor de schade die of het nadeel dat zou kunnen voortvloeien uit het onderbreken van haar website beschikbaarheid.

Prijzen en afbeeldingen

De prijzen die op de website worden getoond zijn exclusief BTW indien anders aangegeven en onder voorbehoud van typefouten en prijswijzigingen. Afbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijkheid.